3 Eylül 2009 Perşembe

van otlu peyniri

Van Otlu peyniri

Van yöresine ait, Anadolu'nun otlu peynirlerindendir.


Yapımı

Van'ın geleneksel otlu peyniri ilkbaharda, hem sütün hem de otun bol olduğu dönemde, genellikle koyun sütünden üretilir. Ancak, koyun sütüne inek ve keçi sütü de karıştırıldığı olur. Sütler çiğ olarak ya da çok az ısıtılarak mayalanır. Mayalama sıcaklığı yaklaşık 30 derecedir. Süt 1-2 saatte pıhtılaşır. Daha sonra bir kat pıhtı, bir kat önceden doğranıp hazırlanmış çeşitli yabani otlar olmak üzere bez bir torbaya alınır. Torbaya aktarım işlemi bittiğinde torbanın ağzı kapatılır ve iki taş arasına sıkıştırılarak ya da üstüne tahtadan ağırlık konarak süzülmeye bırakılır. Süzülme 5-6 saat sürer. ELde edilen teleme, ya "kelle" olarak bıraklılır ya da tezgah üstünde el büyüklüğünde, yaklaşıl 2-3 cm. kalınlığında dilimlere bölünür. daha sonra kuru şekilde tuzlanır veya salamuraya atılır. Pampişikle yenilir.

Salamura tuzlama usulü

Salamura tuzlama usulünde, peynir dilimleri salamura suyunda bir süre bekletilir ve sonra teneke veya plastik kaplara yerleştirilir. Bu kaplar serin bir yerde muhafaza edilerek sonbahara kadar olgunlaşmaya bırakılır.

Kuru tuzlama usulü

Dilimler üzerine göz kararı kalın mutfak tuzu serpilir, 3-4 gün beklemeye bırakılır. Dilimler daha sonra bol tuz ile yıkanır. Bir kat peynir, bir kt cacık olacak biçimde toprak küplere ya da plastik kaplara yerleştirilir. İşin püf noktalarından biri de peynirlerin kaplara geçirilirken, hiç boşluk kalmayacak şekilde iyice yerleştirilmelidir. Doldurma işi tamamlandıktan sonra sıra kapların ağzına üzüm yaprağı konması ve çamurla sıvanmasına gelir. Kaplar serin bir yere kabın ağzı toprağa gelecek şekilde konur ve üzeri gevşekbir toprakla ya da kumla örtülür. Peynirler, 2-3 aydinlenmeye bırakılır.

http://tarimdergisi.yyu.edu.tr/say15(1)pdfler/53-56.pdf dosyasının html sürümüdür.
G o o g l e taradığı belgelerin otomatik olarak html sürümlerini oluşturur.
Page 1
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,
Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.),
2005, 15(1): 53-56
Geliş Tarihi: 08.04.2004
Siyabonun (Ferula sp.) Otlu Peynirin Olgunlaşması Üzerine Etkisi
Zekai TARAKÇI
(1)
Hisamettin DURMAZ
(2)
Emrullah SAĞUN
(3)
Özet: Bu çalışmada, %2 oranında siyabo (Ferula sp.) katılarak üretilen peynirler vakumla ambalajlanarak 4±1°C’de 90 gün süreyle
olgunlaştırılmış ve meydana gelen kimyasal ve duyusal özelliklerin değişimi incelenmiştir. Siyabo peynirlerin kurumadde, yağ ve protein
oranlarını azaltmış ve titrasyon asitliğini ise yükseltmiştir. Siyabo ilavesinin peynirlerin olgunlaşma indeksine (P<0.05)>
varken, protein olmayan azot ve amino azot oranları ile lipoliz düzeylerine etkisi ise düşük olmuştur. Olgunlaşma indeksi, protein
olmayan azot ve amino azot oranları ile lipoliz düzeyleri olgunlaşma süresince sürekli artış göstermiştir (P<0.05).>
renk ve görünüş puanlarını düşürmüş fakat yapı ve tekstür ile tat ve aroma puanlarını ise yükseltmiştir.
Anahtar kelimeler: Otlu peynir, siyabo (Ferula sp.) ilavesi, kimyasal ve duyusal değişiklikler
The Effect of Siyabo (Ferula sp.) on Ripening of Herby Cheese
Abstract: In this study, cheeses produced by adding siyabo (2%) were vacuum packed, ripened at 4±1ºC for 90 days and their
chemical and sensorial changes were investigated. The siyabo was decreased ratios of dry matter, fat and protein of cheeses and
increased their titratable acidity. While siyabo addition had important effect on ripening index (P<0.05),>
nitrogen, amino nitrogen ratios and lipolysis levels had low. Ripening index, non protein nitrogen and amino nitrogen ratios and lipolysis
levels showed rise continuously during ripening (P<0.05).>
and texture, taste and aroma scores.
Key words: Herby cheese, siyabo (Ferula sp.) addition, chemical and sensorial changes
Giriş
Türkiye’de geleneksel bir çok peynir çeşidi olmasına
rağmen bunların çoğunun üretimi büyük oranda küçük
çapta aile süt işletmeleri tarafından yapılmaktadır. Son
zamanlarda, otlu peynirin endüstriyel olarak üretimi
başlatılmıştır (Özer ve ark., 2002). Otlu peynire yöresel
olarak sirmo (Allium sp.), mendi (Chaerophyllum
macropodum), helis (Prangos ferulacea) ve siyabo (Ferula
rigidula) gibi isimlerle bilinen otlar katılmaktadır (Coşkun
ve Tunçtürk, 1998). Bu otların peynire değişik tat, koku ve
aroma katmasının yanısıra peynirin olgunlaşmasında da
etkili olduğu belirtilmektedir (Coşkun ve Tunçtürk, 2000).
Proteoliz ve lipoliz genellikle kontrollü çevre şartları
altında kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik değişimlerin
sonucu peynirin olgunlaşmasında meydana gelen başlıca iki
olaydır (Guinee ve Fox, 1993). Coşkun (1998) kültür ilaveli
pastörize sütlerden üretilen otlu peynirlere göre çiğ sütten
yapılanlarda daha fazla proteoliz ve lipoliz meydana
geldiğini belirtmektedir. Otlu peynire katılan sirmo ve helis
miktarı arttıkça proteoliz ve lipoliz oranlarında artış olduğu
bildirilmiştir (Coşkun ve Tunçtürk, 2000; Tarakçı, 2004).
Farklı ot aromalarının ilave edilmesiyle Avustralya otlu
peynirlerinde otsuz peynirlere göre daha fazla proteoliz ve
lipoliz meydana geldiği belirlenmiştir (Agboola ve
Radovanovic-Tesic, 2002).
Otlu peynire katılan otlar kendi koku, tat ve aromalarını
peynire geçirerek bu peynirlerin bazı tüketicilere çekici ve
cazip gelmesine neden olmaktadır. Ancak otların peynirin
olgunlaşmasında, renk ve görünüşünde, yapı ve
tekstüründe, tat ve aromasında etkisi hakkında çok az şey
bilinmektedir. Otlu peynir üzerine bir çok çalışma (Coşkun,
1998; Coşkun ve Tunçtürk, 2000; Tunçtürk ve Coşkun,
2002; Tarakçı ve ark., 2004a; Tarakçı ve ark., 2004b)
yapılmasına rağmen siyabonun (Ferula sp.) otlu peynirin
olgunlaşmasına etkisi üzerine yapılan her hangi bir
çalışmaya rastlanmamıştır. Bu araştırma, peynire ilave
edilen siyabonun (Ferula sp.) olgunlaşma süresince otlu
peynirin kimyasal ve duyusal özelliklerine etkisini
belirlemek amacıyla yapılmıştır.
(1)
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, VAN
(2)
Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi ABD, ŞANLIURFA
(3)
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi ABD, VAN
Z. TARAKÇI, H. DURMAZ, E. SAĞUN
54
Materyal Yöntem
Materyal
Peynir üretiminde kullanılan inek sütü Van Ziraat
Meslek Lisesi çiftliğinden sağlanmıştır. Starter kültür (1:1
oranında Lactococcus lactis subsp. lactis: Lactococcus
lactis subsp. cremoris) Christina Hansens şirketinden
(Denmark) temin edilmiş olup aktifleştirildikten sonra
kullanılmıştır. Kalsiyum klorür (Merck) çözelti haline
getirilerek kullanılmış ve süt 1/12.000 kuvvetine sahip
ticari peynir mayası (Pınar) ile mayalanmıştır. Yörede
siyabo (Ferula sp.) ismi ile bilinen ot salamura halinde
peynirciler çarşısından satın alınmıştır.
Yöntem
Peynir üretimi
Süt 65ºC’de 30 dakika süreyle pastörize edilmiş ve
32ºC’ye kadar soğutulduktan sonra iki gruba ayrılmıştır.
Her iki gruba %1 oranında starter kültür ilave edildikten
sonra 60 dakika bekletilmiş ve mayalanarak 90 dakika
süreyle pıhtılaşması sağlanmıştır. Bu sürenin sonunda,
birinci gruba (kontrol, K) ot katılmamış ve ikinci grubun
(S) pıhtısına süt ağırlığı esas alınarak %2 oranında siyabo
katılmış ve daha sonra pıhtılar süzme bezlerine aktarılarak
süzülmesi sağlanmıştır. Kalan suyun yeterince ayrılması
için 2 saat baskı işlemi uygulandıktan sonra baskısı
tamamlanan pıhtılar 7×7×5 boyutlarında kesilmiş ve
ağırlıklarının %6’sı oranında tuz kullanılarak kuru tuzlama
yapılmıştır. Tuzlanan peynirler 2 gün bekletildikten sonra
vakumla ambalajlanarak 4±1°C’de 90 gün süreyle
olgunlaşmaya bırakılmış ve olgunlaşmanın 2., 30., 60. ve
90. günlerinde örnekler alınarak kimyasal ve duyusal
yönden
incelenmiştir. Peynir üretimi üç
defa
tekrarlanmıştır.
Kimyasal analizler
Kurumadde tayini gravimetrik yöntemle, yağ tayini
Gerber yöntemi ile, protein tayini Kjeldahl yöntemi ile, tuz
tayini Mohr metoduna göre, titrasyon asitliği %laktik asit
cinsinden ve pH değeri ise pH metre (Nel-890) ile kaynakta
belirtildiği şekilde belirlenmiştir (Case ve ark., 1985).
Suda çözünen azot Kurt ve ark. (1999)’na göre ve
olgunlaşma indeksi suda eriyen azot toplam azota
oranlanarak belirlenmiştir (Alais, 1984). Protein olmayan
azot suda çözünen azot ekstraktı %12’lik trikloroasetikasit
(TCA) ile çökeltilerek ve amino azot, suda çözünen azot
ekstraktı %5’lik fosfotungustikasit (PTA) ile çökeltilerek
belirlenmiştir (Kamaly ve ark., 1989; Bütikofer ve ark.,
1993). Lipoliz oranı, ADV (Asit Degree Value) cinsinden
Case ve ark. (1985)’nın bildirdiği yönteme göre tespit
edilmiştir.
Duyusal analizler
Peynirlerin duyusal analizleri bu konuda tecrübeye
sahip 6 kişilik panelist grup tarafından gerçekleştirilmiştir.
Peynir örneklerinin duyusal değerlendirmesinde hedonik tip
skala esas alınmış ve her bir kriter 10 puan üzerinden
değerlendirilmiştir (Larmond, 1987).
İstatiksel analizler
Farklı dönemlerde peynirlerden elde edilen kimyasal ve
duyusal nitelikler üzerine ot ilavesinin ve olgunlaşma
döneminin etkisi SAS (1998) paket programı kullanılarak
belirlenmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Peynir üretiminde
kullanılan
sütlerin
ortalama
kurumadde oranı % 11.87, yağ oranı % 3.7 ve asitliği ise
0.20 (% L.A.) olarak belirlenmiştir.
Olgunlaşma süresi boyunca peynirlerde belirlenen
kimyasal değişiklikler Çizege 1’de verilmiştir. Otlu peynir
örneklerinin kurumadde oranları olgunlaşma süresi boyunca
çok az bir artış göstermiştir. Bu durum örneklerin vakumla
ambalajlanmasından kaynaklanmaktadır. Ot ilavesi
örneklerin kurumadde oranlarını azaltmış olup, bu durum
sadece olgunlaşmanın 90. gününde istatistiksel olarak
önemli bulunmuştur (P<0.05).>
Tunçtürk (2000) ve Tarakçı (2004) tarafından da
belirlenmiştir.
Peynirlerin yağ ve protein içerikleri kurumaddeye bağlı
olarak değişmiştir. İlave edilen otun peynirlerin protein
içerikleri üzerine kurumadde de olduğu gibi sadece
olgunlaşmanın 90. gününde önemli bir etkisi olmuştur
(P<0.05).>
içerikleri üzerine istatistiksel olarak önemli bir etki
göstermemiştir (P>0.05).
Tuz miktarı üzerine ot ilavesinin önemli bir etkisi
olmamıştır. Olgunlaşma süresince peynir örneklerin tuz
içeriklerinde genellikle bir artış gözlenmiştir (P<0.05). Tuz
miktarındaki bu artış örneklerin tuz alımından ve
kurumadde artışından kaynaklanmaktadır.
Peynir örneklerinde pH değerleri olgunlaşmanın 30.
gününe kadar düşmüş sonra yükselmiş tekrar 90. günde
düşme göstermiştir. Siyabonun pH seyri üzerine önemli bir
etkisi olmamıştır. Titrasyon asitliği olgunlaşma süresi
boyunca sürekli artış göstermiştir (P<0.05).>
peynirlerin asitliğini artırmış ve bu değişim önemli bir
farklılık meydana getirmemiştir (P>0.05). Benzer sonuçlar,
Coşkun ve Tunçtürk (2000) ve Tarakçı (2004) tarafından da
belirlenmiştir.
Siyabonun (Ferula sp.) Otlu Peynirin Olgunlaşması Üzerine Etkisi
55
Çizelge 1. Peynirlerde olgunlaşma süresince meydana gelen kimyasal değişimler
Olgunlaşma zamanı (gün)
Özellik
Peynir
2.
30.
60.
90.
K
49.17±1.17
50.79±1.03
50.84±1.68
51.96±1.45
a
Kurumadde
(%)
S
48.26±1.12
49.15±0.76
49.56±0.85
48.72±1.37
b
K
19.67±0.76
19.50±0.87
19.67±0.76
20.53±1.15
Yağ (%)
S
18.27±0.77
18.50±0.50
18.67±1.04
18.33±0.58
K
19.01±0.61
19.45±0.67
19.57±1.17
20.86±0.68
a
Protein (%)
S
18.49±0.65
18.89±0.53
18.93±0.57
18.60±1.19
b
K
4.73±0.51
B
5.59±0.42
A
5.86±0.12
A
5.63±0.24
A
Tuz (%)
S
4.48±0.70
B
6.07±0.15
A
5.75±0.37
A
5.89±0.15
A
K
5.62±0.13
5.51±0.02
5.87±0.07
5.53±0.17
pH
S
5.78±0.03
5.62±0.09
5.77±0.30
5.47±0.15
K
0.56±0.05
C
0.67±0.01
B
0.77±0.09
AB
0.82±0.03
A
Asitlik
(%L.A.)
S
0.61±0.02
C
0.79±0.03
B
0.86±0.03
B
0.95±0.02
A
K: otsuz kontrol peynir, S: %2 siyabo katkılı peynir.
ab
harfler peynir çeşitleri arasındaki farkı gösterir (P<0.05).
ABC
harfler dönemler arasındaki farkı gösterir (P<0.05).>
Olgunlaşma süresince peynirlerde meydana gelen
olgunlaşma kriterleri değişimi Çizelge 2’de verilmiştir.
Sonuçlar değerlendirildiğinde, ot ilavesinin olgunlaşmanın
60. ve 90. günlerinde örneklerin olgunlaşma indeksini
önemli derecede artırdığı görülmektedir (P<0.05).>
Olgunlaşma süresince her iki grup peynirin olgunlaşma
indeksleri istatistiksel olarak önemli artışlar göstermiştir
(P<0.05).>
Akyüz (2001)’ün Van otlu peynirinde, Agboola ve
Radovanovic-Tesic (2002)’in Avusturya otlu peynirinde
belirledikleri değerlerle uyumludur.
Çizelge 2. Peynirlerde olgunlaşma kriterlerinde meydana gelen değişimler
Olgunlaşma zamanı (gün)
Özellik
Peynir
2.
30.
60.
90.
K
5.75±0.39
D
7.96±0.24
C
9.75±0.74
b,B
13.57±0.17
b,A
Olgunlaşma indeksi
(%)
S
6.04±0.60
D
8.32±1.62
C
12.23±0.69
a,B
15.16±0.56
a,A
K
3.32±0.33
C
5.13±0.32
B
5.51±0.47
B
7.66±0.45
A
Protein
olmayan
azot (%)
S
2.99±0.70
C
4.93±0.54
B
5.66±0.20
B
7.95±0.56
A
K
1.80±0.04
B
2.20±0.17
B
2.59±0.18
AB
3.92±0.28
A
Amino azot (%)
S
1.51±0.06
C
2.47±0.16
B
2.59±0.51
AB
4.01±0.10
A
K
0.74±0.10
B
0.98±0.10
b,AB
1.28±0.05
A
1.37±0.06
A
Lipoliz (ADV)
S
0.96±0.16
B
1.15±0.07
a,B
1.35±0.06
A
1.46±0.09
A
K: otsuz kontrol peynir, S: %2 siyabo katkılı peynir.
ab
harfler peynir çeşitleri arasındaki farkı gösterir (P<0.05).
ABCD
harfler dönemler arasındaki farkı gösterir (P<0.05).>
Olgunlaşma süresince peynirlerin protein olmayan azot
ve amino azot oranları istatistiksel olarak önemli artışlar
göstermiş (P<0.05),>
bir etkisi olmamıştır. Bu çalışmada belirlenen protein
olmayan azot ve amino azot oranları Agboola ve
Radovanovic-Tesic (2002) ile Tarakçı (2004)’nın bildirdiği
sonuçlarla benzerlik göstermektedir.
Peynirlerde tri-gliseritlerin parçalanma ürünleri olan
serbest yağ asitlerinin oluşumu lipoliz olarak tanımlanır
(Guinee ve Fox, 1993). Siyabo ilavesi peynirlerin lipoliz
seviyesinde istatistiksel açıdan önemli bir değişikliğe neden
olmamış, ancak olgunlaşma süresi ilerledikçe lipoliz
yükselmiştir (P<0.05).>
oranının arttığı bazı araştırıcılar (Pavia ve ark., 2000;
Tunçtürk ve Coşkun, 2002) tarafından da bildirilmiştir.
Peynir örneklerinin duyusal değerlendirme sonuçları
Çizege 3’te verilmiştir. Siyabonun peynirlerde renk ve
görünüş puanlarını çok hafif düşürdüğü yapı ve tekstür ile
tat ve aroma puanlarını ise artırdığı belirlenmiştir.
Olgunlaşma süresi uzadıkça her iki peynir örneğinde de
renk ve görünüş, yapı ve tekstür ile tat ve aroma puanlarının
arttığı, ancak bunun istatistiksel olarak önemli olmadığı
saptanmıştır.
Z. TARAKÇI, H. DURMAZ, E. SAĞUN
56
Çizelge 3. Peynirlerde olgunlaşma süresince belirlenen duyusal değişimler
Olgunlaşma zamanı (gün)
Özellik
Peynir
30.
60.
90.
K
7.42±1.11
8.25±0.67
8.35±0.80
Renk ve görünüş
S
7.08±0.81
7.67±1.21
8.17±1.47
K
7.67±0.82
7.08±1.50
8.33±0.81
Yapı ve tekstür
S
6.83±1.33
8.00±1.41
8.50±1.05
K
6.83±0.75
7.00±1.10
8.08±0.80
Tat ve aroma
S
6.92±0.67
7.75±1.41
8.37±1.17
K: otsuz kontrol peynir, S: %2 siyabo katkılı peynir.
Sonuç
Sonuç olarak, otlu peynir üretiminde kullanılan siyabo
(Ferula sp.) ilavesi peynirin kurumadde içeriğini
düşürürken asitliği artırmış ve pH değerlerini ise
azaltmıştır. Siyabo ilavesi peynirlerin olgunlaşma indeksini,
protein olmayan azot ve amino azot oranlarını ve lipoliz
seviyesini artırdığı gözlemlenmiştir. Olgunlaşma süresi
boyunca her iki peynirin olgunlaşma indeksleri, protein
olmayan azot ve amino azot oranları ve lipoliz seviyeleri
sürekli artış göstermiştir. Duyusal kriterler üzerine ot
ilavesi peynirin renk ve görünüş puanlarını düşürmüş fakat
yapı ve tekstür ile tat ve aroma puanlarını ise yükseltmiştir.
Kaynaklar
Agboola, S.O., Radovanovic-Tesic, M., 2002. Influence of
Australian native herbs on the maturation of vacuum-
packed cheese. Lebensmittel Wissenschaft und
Technologie. 35(7): 575-583.
Alais, C., 1984. Science Du Lait. 4. Edition. SEPAIC.s.1-
814, Paris.
Butikofer, U., Ruegg, M., Ardö, U., 1993. Determination of
nitrogen fractions in cheese: Evaluation of a
collaborative study. Lebensmittel Wissenschaft und
Technologie, 26(3): 271-275.
Case, R.A., Bradley, R.L., Williams, R.R., 1985. Chemical
and Physical Methods. In: Standard Methods for the
Examination of Dairy Products, Ed. Richardson, G.H.,
15
th
Ed., 327-404, American Public Health Association,
Baltimore, U.S.A.
Coşkun, H., Tunçtürk, Y., 1998. Van otlu peyniri.
Geleneksel Süt Ürünleri. V. Süt ve Süt Ürünleri
Sempozyumu, 21-22 Mayıs 1998. s.20-32. Tekirdağ.
Coşkun, H., 1998. Microbiological and biochemical
changes in Herby cheese during ripening. Nahrung,
42(5): 309-313.
Coşkun, H., Tunçtürk, Y., 2000. The effect of Allium sp. on
the extension of lipolysis and proteolysis in Van Herby
cheese during maturation. Nahrung, 44(1): 52-55
Guinee, T.P., Fox, P.F., 1993. Salt in cheese: Physical,
Chemical and Biological Aspects. In: Cheese:
Chemistry, Physics and Microbiology, General
Aspects, Ed. Fox, P.F. Vol. 1, 257-302, Chapman and
Hall, London, England.
Kamaly, K.M., Johnson, M.E., Marth, E.H., 1989.
Characteristics of Cheddar cheese made with mutant
strains of lactic streptococci as adjunct sources of
enzymes. Milchwissenschaft, 44(6): 343-346.
Kurt, A., Çakmakçı, S., Çağlar, A., 1999. Süt ve Mamulleri
Muayene ve Analiz Metotları. A. Ü. Ziraat Fakültesi
yayınları no: 252/d. Erzurum.
Larmond, E., 1987. Laboratory Methods for Sensory
Evaluation of Food. Canadian Goverment Puplishing
Center, Ottowa, Canada.
Özer, B., Atasoy, F., Akın, S., 2002. Some properties of
Urfa cheese (a traditional white-brined Turkish cheese)
produced from bovine and ovine milks. International
Journal of Dairy Technology, 55: 94-99.
Pavia, M., Trujillo, A.J., Guamis, B., Ferragut, V., 2000.
Ripening control of salt-reduced Manchego-type cheese
obtained by brine vacuum-impregnation. Food
Chemistry, 70: 155-162.
SAS/STAT Software, 1998. Changes and Enhancements
through Release 6.12., SAS Institute Inc., Cary, N.C.,
U.S.A.
Tarakçı, Z., Akyüz, A., 2001. Otlu peynirin çeşitli
özelliklerine lor kullanımı, ambalaj materyali ve
olgunlaşma süresinin etkisi. 24-26 Ekim 2001. II.Tarım
Kongresi. Tebliğler Kitabı-I, s. 393-400. Şanlıurfa.
Tarakçı, Z., Coşkun, H., Tunçtürk, Y., 2004a. Some
properties of fresh and ripened herby cheese, a
traditional variety produced in Turkey. Food
Technology and Biotechnology (in press).
Tarakçı, Z., Durmaz, H., Sağun, E., Sancak, H., 2004b.
Influence of brine concentration on chemical,
microbiological and sensory characteristics in Herby
cheese. Indian Veterinary Journal (in press).
Tarakçı, Z., 2004. The influence of helis (Prangos sp.) on
ripening characteristics of vacuum-packed Van herby
cheese during ripening. Milchwissenschaft (in press).
Tunçtürk, Y., Coşkun, H., 2002. The effects of production
and ripening methods on some properties of the herby
cheese. Milchwissenschaft, 57: 638-640.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder